دفتر مطالعات زنان دانشگاه مازندران در سال 1380 کار خود را آغاز کرد و با جلب مشارکت فعال اعضای هیات علمی ودانشجویان به برگزاری همایش ها و کارگاه ها، ونشست های تخصصی اقدام کرد. از سال  1381 این دفتر به گروه پژوهشی " آموزش و اشتغال زنان" تبدیل شد و با کسب موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، فعالیت های این گروه ابعاد گسترده تری به خود گرفت. 

با توجه به حضور فزاینده ی زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و گرایش آنان به حضور فعال در عرصه های اقتصادی ، چالش ها و فرصت های زنان در آموزش واشتغال از سوی بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. این گروه با ایجاد کتابخانه ی تخصصی ، زمینه ی مناسبی برای پژوهش در باره ی مسائل زنان فراهم آورده است.

تاکنون  همایش های " آموزش و اشتغال زنان و توسعه ی ملی "، " چالش های حضور زنان در عرصه های اقتصادی اجتماعی"، " جایگاه زن درنظام حقوقی اسلام" ( با همکاری گروه حقوق)، همایش دانشجویی "جایگاه اقتصادی اجتماعی زنان ایران "، " آسیب شناسی نقش زن در جامعه و خانواده " کارگاه ها و نشست های تخصصی از جمله در ارتباط با "کارآفرینی زنان"، "مخاطرات اعتیاد"،  "آشنایی با حقوق زنان در نظام حقوقی ایران" و "چالش های سلامت روانی زنان" از سوی این دفتر برگزار شده است.

این گروه استادارن و دانشجویان علاقمند را به همکاری برای برگزاری همایش، کارگاه و نشست های تخصصی فرا می خواند و تلاش می ورزد تا در فرصت های مناسب و با مشارکت همکاران و دانشجویان ارجمند، مباحث مرتبط با جایگاه اقتصادی اجتماعی زنان ایران را مورد بررسی قرار دهد.

 اعضای گروه:

1-    خانم دکترزهرا کریمی (مدیر گروه)

2-    خانم دکتر زینب حسینی

3-    خانم دکتر صدیقه لطفی

4-    خانم دکتر قدسیه رضوانیان

5-    خانم دکتر زهرا علمی

6-     آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران

7-    آقای دکتر محمود شارع پور

8-    آقای دکترمحمد اسماعیل ریاحی

 

نشانی : مازندران ، بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری ، پردیس دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان

کد پستی :   13534 47416‌

تلفن:  35302625-011

دورنگار:35302602-011

رایانامه:   womenstudies@umz.ac.ir